REAL THINGS for REAL USE!
We developed ADDITIVE MATERIALS based on CNTs

3D Strong produces additive materials based on modified Carbon nanotubes (CNTs), which significantly increase mechanical strength and durability of 3D printing materials, add electrical conductivity, remove statics and give unique properties to final products.

Our additive materials based on modified Carbon nanotubes (CNTs) intended for insertion into polymers, metals, plastics and other materials. As little as 0.01% of our modified carbon nanotubes remove static, add electric conductivity and increase 3D printing materials strength, providing 3D printing material producers with easier real product implementation.
Puses apņemas sadarboties Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "No inovatīviem oglekļa nanocaurulīšu-topoloģisko izolatoru materiālu tīkliem veidotas lokanas termoelektriskās ierīces".Vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/138, 19.02.2020.īstenošanā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Puses apņemas sadarboties Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta " Nanostrukturēto termoelektrisku materiālu izstrāde un to pielietojums siltumizolācijas paneļos ēku energoefektivitātes palielināšanai". Vienošanās Nr. 1.1.1.1/20/A/144 , 01.06.2020.īstenošanā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

The main problems of exist 3D printing materials are low mechanical strength and durability. Prototyping is only possible.

Our R&D team has developed an industrial technology for obtaining additives on the basis of modified CNTs intended for insertion into liquid ink for 3D printing based on metal, plastic and other materials.

Target markets:

  • Automotive (auto components, engine parts, interior and exterior details of cars);

  • Robotics (connecting parts for manipulators)

  • Aviation (internal elements, mountings);

  • Microelectronics (boards).
Līgums par atbalsta saņemšanu (Vaučers 22479,33  EUR) Nr. VP-L-2021/62 no 07.06.2021 - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Līguma mērķis ir saskaņā ar 2021.gada 3.jūnija Aģentūras atzinumu Nr. NOS-TP-2021/339 par lēmumā noteiktā nosacījuma izpildi un līguma par projekta īstenošanu parakstīšanu (turpmāk – Lēmums) nodrošināt Atbalsta saņēmējam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 (turpmāk – projekts), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2016.gada 9.decembra lēmumu Nr.39-2-60/7462 un 2016.gada 16.decembra atzinumu Nr.39-2-60/7634 un tiek īstenots saskaņā ar starp Aģentūru un CFLA 2016.gada 29.decembrī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās), paredzēto atbalstu.

Līguma Nr. IZ-L-2020/88 no 17.03.2019. (atbalsts dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001))